Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
E-service
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
https://docs.google.com/forms/d/1zDGH8QkeymrPAPJ1LfHXXyrp2kreyZQA-guKoMJsSgg/viewform?edit_requested=true
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน
สถิติรายรับ
สถิติรายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน-คลัง
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
Social Network
ราคาน้ำมันวันนี้
สำนักปลัด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ประกาศต่างๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผุ้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการุจริตประจำปี
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลัง จ.ร้อยเอ็ด
ขนาดของเทศบาล?
เทศบาลตำบล คืออะไร?
เทศบาลเมือง คืออะไร?
เทศบาลนคร คืออะไร?
เทศบาล คืออะไร?
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูล ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.31.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,222,735

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.