ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานพัสดุ


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

 

Imgg

 

เทศบาลตำบลทุ่งกุลา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา  เป็นเทศบาลตำบลทุ่งกุลา  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 

*************************************************************

 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นเทศบาลตำบลทุ่งกุลา

*************************************************************

 

โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีสภาพเหมาะสม  สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ และมาตรา    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงจัดตั้งองค์การบ่ริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคำบรรยายเขตและแผนที่ที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้  และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป  บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๘   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑   เป็นต้นไป

 

ประกาศ    วันที่   ๓๐   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

(นายสุพล   ฟองงาม )

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กันยายน 2563
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,007,605

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835   Fax : 043-039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.