Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566 26 มิถุนายน วันต่อต้า ...  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้จัด"โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตรสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที ...
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประ ... เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน 
     

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต่ำ หมู่ที่ 3 (ซอย...     จำนวนผู้เข้าชม 94148 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบ...     จำนวนผู้เข้าชม 94255 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 94230 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567...     จำนวนผู้เข้าชม 94231 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ...     จำนวนผู้เข้าชม 94127 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 94128 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 94165 ครั้ง
พิธีแห่ผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านบัว...     จำนวนผู้เข้าชม 94147 ครั้ง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2567...     จำนวนผู้เข้าชม 94147 ครั้ง
จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 94150 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๖
   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกโนนอีหลง ถึงคุ้มโนนโพธฺ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่
   รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566
   ประกาศราคากลางรางระบายน้ำค.ส.ล.ชนิดรางยู บริเวณตลาดสดเทศบาล ม.12
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านประสุข หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายวิโรจน์ฯ)
   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 ช่วง )
   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ 21 (จากสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ฯ)
   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านละโว้ หมู่ที่ 3 (จากสี่แยกบ้านนายเศวต คุณาจารย์ ฯ)
   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 ช่วง)
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย133
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย133  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0818.3/ว4915 | แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE))
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0819.3/ว4968 | ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2566
มท 0819.3/ว4962 | แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2566
มท 0808.2/16936-17002 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2566
มท 0809.3/ว4951 | ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2566
มท 0819.3/ว4963 | แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2566
มท 0819.3/17139 | ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2566
มท 0819.2/ว4947 | ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2566
มท 0820.4/ว4942 | ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2566
มท 0819.3/ว4936 | การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2566
มท 0816.4/ว4948 | โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2566
มท 0819.3/ว4853 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0816.3/ว11508 | การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2566
มท 0810.8/ว4914 | ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0820.4/ว4902 | ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0803.4/ว4918 | แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0816.5/ว4916 | แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0819.2/ว4911 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
มท 0810.7/ว4906 | ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2566
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระยอง 2556  
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,466,660

แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.