Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายจารึก ศรีคำภา
ปลัดเทศบาล


นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
รองปลัดเทศบาล


นายภมรเทพ สาลี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชลลัดดา แสนสุพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสว่าง เลิศพันธ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายสุนทร บัวลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอรณิฌา เตยหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางจิราพร นารีนาถ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอริสา อาศัยสงฆ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมะลิสิณีย์ ภวภูรีนนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกรองจิตต์ เชิงหอม
นิติกรชำนาญการ


นางพุทธชาติ เวียงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสมภพ เวียงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานงาน


นางสาววารี พูนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางพรนภา เทียมทัด
ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปพิชญา เตยหล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวรพีพรรณ สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยอดรัก แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพีระชัย กิจสวาสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชการเกษตร


นางอริสา วินทะไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายจารุภัทธ อุปถัมภ์
พนักงานขับรถยนต์


นายประพันธ์ แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายคณิต มาตศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายทำนอง พิศเพ็ง
นักการภารโรง


นางบัวลอย พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป


นางสุภาพร สุระสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนีย์ นามโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางผ่องศรี โตหนองหว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมพาน พลสิม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเครือวัลย์ บุญเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้อม แสงอรัญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์เพ็ญ หมอบประโคน
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้วน ศรีสนาม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาคร แสนอัคคี
ผู้ดูแลเด็ก


นางกนกลักษณ์ นาคประดา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุราณี หลงชล
ผู้ดูแลเด็ก
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.31.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,222,772

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.