เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
รองปลัดเทศบาล


นางศิรินารถ อุปมัย
รองปลัดเทศบาล


นายสุนทร บัวลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาววรติญา แสนโพธิ์
นักวิชาการศึกษา


นางชลลัดดา แสนสุพันธุ์
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ สำนักปลัด


นางสาวปรารถนา พุฒมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางพุทธชาด เวียงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววารี พูนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุภาพร เทียมทัด
ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปพิชญา เตยหล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายประมาณ โชคแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นางมะลิ พุฒมี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาน พลสิม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางผ่องศรี โตหนองหว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเครือวัลย์ บุญเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิรินดา แสนพลสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนี นามโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุราณี หลงชล
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้อม แสงอรัญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์เพ็ญ หมอบประโคน
ผูัช่วยครูผูดูแลเด็ก


นางสาวอรณิฌา เตยหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายโชคชัย นุ่นไทย
นักวิชาการเกษตร


นางสาวอริสา อาศัยสงฆ์
นักพัฒนาชุมชน


นางจิราพร นารีนาถ
นักพัฒนาชุมชน


นางอริสาร วินทะไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพีระชัย กิจสวาสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายยอดรัก แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประพันธ์ แสงศรี
พนักงานขับรถน้ำ


นายทำนอง พิศเพ็ง
นักการภารโรง


นายจารุภัทธ อุปถัมภ์
พนักงานขับรถน้ำ


นางบัวลอย พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 5 มีนาคม 2564
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.33.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,033,913

แบบสอบถาม
                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.