ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service

การบริหารเงินงบประมาณ
Social Network

https://www.facebook.com/tungkulamuni

ราคาน้ำมันวันนี้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
รองปลัดเทศบาล


นายสุนทร บัวลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางชลลัดดา แสนสุพันธุ์
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ สำนักปลัด


นายสมภพ เวียงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานงาน


นางพุทธชาด เวียงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววรติญา แสนโพธิ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาววารี พูนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุภาพร เทียมทัด
ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปพิชญา เตยหล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายประมาณ โชคแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นางมะลิ พุฒมี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาน พลสิม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางผ่องศรี โตหนองหว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเครือวัลย์ บุญเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิรินดา แสนพลสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนี นามโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุราณี หลงชล
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้อม แสงอรัญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์เพ็ญ หมอบประโคน
ผูัช่วยครูผูดูแลเด็ก


นางสาวอรณิฌา เตยหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวอริสา อาศัยสงฆ์
นักพัฒนาชุมชน


นางจิราพร นารีนาถ
นักพัฒนาชุมชน


นางอริสาร วินทะไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพีระชัย กิจสวาสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายยอดรัก แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประพันธ์ แสงศรี
พนักงานขับรถน้ำ


นายทำนอง พิศเพ็ง
นักการภารโรง


นายจารุภัทธ อุปถัมภ์
พนักงานขับรถน้ำ


นางบัวลอย พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.94.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,128,056

แบบสอบถาม
งานพัสดุ
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.