ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานพัสดุ


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


4.นางศิรินารถ อุปมัย
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลานายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
รองปลัดเทศบาล


นายสุนทร บัวลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายฐปนวัฒน์ วงษ์จำปา
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววรติญา แสนโพธิ์
นักวิชาการศึกษา


นางชลลัดดา แสนสุพันธุ์
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ สำนักปลัด


นายสุวิทย์ รามมะมะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวปรารถนา พุฒมี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางพุทธชาด เวียงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววารี พูนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุภาพร เทียมทัด
ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปพิชญา เตยหล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายประมาณ โชคแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นางมะลิ พุฒมี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาน พลสิม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางผ่องศรี โตหนองหว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเครือวัลย์ บุญเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิรินดา แสนพลสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนี นามโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุราณี หลงชล
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้อม แสงอรัญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์เพ็ญ หมอบประโคน
ผูัช่วยครูผูดูแลเด็ก


นางสาวอรณิฌา เตยหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายโชคชัย นุ่นไทย
นักวิชาการเกษตร


นางสาวอริสา อาศัยสงฆ์
นักพัฒนาชุมชน


นางจิราพร นารีนาถ
นักพัฒนาชุมชน


นางอริสาร วินทะไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพีระชัย กิจสวาสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายยอดรัก แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประพันธ์ แสงศรี
พนักงานขับรถน้ำ


นายทำนอง พิศเพ็ง
นักการภารโรง


นายจารุภัทธ อุปถัมภ์
พนักงานขับรถน้ำ


นางบัวลอย พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กันยายน 2563
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,007,638

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835   Fax : 043-039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.