Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายจารึก ศรีคำภา
ปลัดเทศบาล


นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
รองปลัดเทศบาล


นายภมรเทพ สาลี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชลลัดดา แสนสุพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสว่าง เลิศพันธ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายสุนทร บัวลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอรณิฌา เตยหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวอริสา อาศัยสงฆ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกรองจิตต์ เชิงหอม
นิติกรชำนาญการ


นางพุทธชาติ เวียงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสมภพ เวียงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานงาน


จ่าสิบเอกอัษฎาวุธ อรจุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววารี พูนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางพรนภา เทียมทัด
ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปพิชญา เตยหล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวรพีพรรณ สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยอดรัก แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพีระชัย กิจสวาสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชการเกษตร


นางอริสา วินทะไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายจารุภัทธ อุปถัมภ์
พนักงานขับรถยนต์


นายประพันธ์ แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายคณิต มาตศรี
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
นักการภารโรง


นางบัวลอย พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป


นางสุภาพร สุระสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนีย์ นามโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางผ่องศรี โตหนองหว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมพาน พลสิม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเครือวัลย์ บุญเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์เพ็ญ หมอบประโคน
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้วน ศรีสนาม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาคร แสนอัคคี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมจิต พิมพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางกนกลักษณ์ นาคประดา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุราณี หลงชล
ผู้ดูแลเด็ก
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 37 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,531,180

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.