ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


จ.ส.ต.นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาล


นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
รองปลัดเทศบาล


นายสุนทร บัวลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายอร่ามพงษ์ เวียงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายฐปนวัฒน์ วงษ์จำปา
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววรติญา แสนโพธิ์
นักวิชาการศึกษา


นายสุวิทย์ รามมะมะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางปรารถนา พุฒมี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางพุทธชาด เวียงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววารี พูนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุภาพร เทียมทัด
ผู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปพิชญา เตยหล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายประพันธ์ แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นางมะลิ พุฒมี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมพาน พลสิม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางผ่องศรี โตหนองหว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเครือวัลย์ บุญเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิรินดา แสนพลสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนี นามโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้อม แสงอรัญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์เพ็ญ หมอบประโคน
ผูัช่วยครูผูดูแลเด็ก


นางศิรินภา บุญใส
ผูัช่วยครูผูดูแลเด็ก


นางกนกลักษณ์ คนึงรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญล้วน ศรีสนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรณิฌา เตยหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายโชคชัย นุ่นไทย
นักวิชาการเกษตร


นางสาวอริสา อาศัยสงฆ์
นักพัฒนาชุมชน


นางจิราพร นารีนาถ
นักพัฒนาชุมชน


นางอริสาร วินทะไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพีระชัย กิจสวาสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายยอดรัก แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประมาณ โชคแสน
พนักงานขับรถน้ำ


นายทำนอง พิศเพ็ง
นักการภารโรง


นายจารุภัทธ อุปถุมภ์
พนักงานขับรถน้ำ


นางบัวลอย พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป
 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.77.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 903,724

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835  Fax : 043-039835
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.