Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

Ø     ถนนเชื่อมระหว่างบ้านมี 4 สายเป็นถนนดินลงลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทุกปี

Ø     ถนนเชื่อมระหว่างตำบลอื่นหรืออำเภอ  มี  3  สาย  คือถนน  รพช. ถนน  สปก.  และถนนเรียบคลองส่งน้ำของกรมพัฒนาชุมชน  ทั้งสามสายยังเป็นลูกรัง  ยกเว้นถนน  รพช.  บางส่วนเป็นถนนลาดยาง  นอกนั้นยังคงตั้งปรับปรุงซ่อมแซมทุกปีเพื่อให้การคมนาคมสะดวก

 

การโทรคมนาคม

Ø ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    1              แห่ง

Ø สถานีโทรศัพท์ชุมชน                           1              แห่ง

 

การไฟฟ้า

Ø มีไฟฟ้าครบทั้ง                                     14            หมู่บ้าน 

Ø ประชากรใช้ไฟฟ้า                                1,589       ครัวเรือน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø แม่น้ำ                                                   1              สาย

Ø ลำน้ำ , ลำห้วย                                      2              สาย

Ø บึง  หนอง  และอื่น ๆ                          14            แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Ø ฝาย                       จำนวน                    11            แห่ง

Ø บ่อน้ำตื้น               จำนวน                    72            แห่ง

Ø บ่อโยก                   จำนวน                    52            แห่ง

Ø อื่น ๆ                     จำนวน                     4              แห่ง

 

การประปา

Ø จำนวนหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปา             จำนวน              14            หมู่บ้าน

Ø จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา           จำนวน              1,589       ครัวเรือน

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

§       แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่  แม่น้ำมูล, ลำน้ำพลับพลา  และลำห้วยเตย

§        ทรัพยากรที่มากับแหล่งน้ำ  ได้แก่  ทรายจากแม่น้ำมูล

มวลชนจัดตั้ง

§      ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น     จำนวน     112   คน

 

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 40 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,528,647

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.