Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายประเสริฐ พรมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใเพื่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
สจ.เจษฎา แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์ตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชนแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรม 1.อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยวิทยากรจากพัฒนาชุมชนอำเภอและกลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 2.ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ.จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม
ทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้จัด"โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตรสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และยังเป็นการถือโอกาสรถน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจิตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ร่วมกับชุมชนบ้านเตย หมู่ที่ 6,12,13 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเตย ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ตามประเพณีกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา ในการดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเปิดศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งกุลา และร่วมกันดำเนินการทำความสะอาด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเข้าใช้บริการ
นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา ร่วมกันดำเนินการขยายเขตประปาจากบ้านจาน ถึง บ้านฮ่องสังข์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจาก ท่านพระครูสุตตกิตวิมล เจ้าอำเภอสุวรรณภูมิและท่าน สจ.เจษฎา แสนบุญมี สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ได้ร่วมมอบรถเข็น (วิลแชร์)ให้กับผู้พิการในเขตตำบลทุ่งกุลา ซึงได้รับการสนับสนุนรถเข็น (วิลแชร์)จากพัฒนาสังคมและความมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 คัน
นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำยบลทุ่งกุลาพร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกุลาและประชาชนชาวบ้านโนนม่วงและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตเทศบาล ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้น"ม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณวัดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8
นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกรณีฉุกเฉิน ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน
นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมกันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่หลังใหม่ บริเวณด้านหน้าเทศบาล เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ความเจริญก้าวหน้า และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โดยได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับและเป็นกำลังใจให้แก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในการที่จะพัฒนาตำบลทุ่งกุลาของเรา
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลาครั้งแรก -------------------------------------------------- วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม เวลา 14.00น. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลาครั้งแรก โดยนายโชคชัย วัฒนกุล นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ครั้งแรก ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลาเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการประชุม นายจารึก ศรีคำภา ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลาเรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลามาประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลาครั้งแรก ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลา โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ท่านนายอำเภอสุวรรณภูมิได้ลงนามเห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล ซึ่งในที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายทำนอง เดชกุญชร ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล และแต่งตั้งนายบุญเหลือ ซุยน้ำเที่ยง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และท่านนายอำเภอได้ให้เกียรติประดับอินทนูให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลา  
งานสาธารณะสุข เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม"โครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ระว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564
งานสาธารณะสุขเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ได้ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามสถานที่สำคัญต่างๆเช่น วัด โรงเรียน
อบรมการฝึกอาชีพระยะสั้น

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 27 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,526,257

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.