Kelurahan Thung Kula Suvarnabhumi Provinsi Roi Et

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา


  หน้าแรก     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 40 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,526,932

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.