ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
การบริหารงาน
E-service
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

 

อาชีพ  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกุลา  ร้อยละ  80  ของประชากรทั้งหมด  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพหลักคือ  การทำนา  โดยเฉพาะการทำนาพื้นที่การทำนาทั้งหมด 25,800  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด  29,562  ไร่  รองลงมาร้อยละ  20  ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพ  รับจ้าง  ค้าขาย  และรับราชการ

 

ผลผลิตที่สำคัญของตำบลทุ่งกุลา  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์  ไว้ใช้แรงงาน  และบริโภค  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

 

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล

Ø สถานที่บริการน้ำมันขนาดเล็ก       2  แห่ง

Ø ผู้ประกอบการร้านค้า                      65  แห่ง

Ø โรงสีข้าว

v ขนาด  1  ลูกหิน     จำนวน  41  โรง

v ขนาด  2  ลูกหิน     จำนวน  4  โรง

 

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
E-service
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.8.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,391,690

แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
                                                                                          https://www.facebook.com/tungkulamuni/?ref=pages_you_manage   
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.