ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา  

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา

สาส์นจากนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา

                 กระผมนายเทียน เตยหล้า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งกุลา ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาเป็นสมัยแรก ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๖ ผมในฐานะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหาร และการพัฒนาไว้หลายด้าน เช่น นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพชีวิต ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา และนโยบายด้านการเมืองการบริหาร ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของเทศบาล โดยระยะแรก กระผมจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาและไฟฟ้า ซ่อมแซมถนนหนทางในหมู่บ้านและทางไปไร่ไปนาให้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย และจะจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาซึ่งในปีงบประมาณ 57/58 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาด กว้าง 17 เมตร ยาว 29 เมตร สูง 2 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 8,605,000 บาท (แปดล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2558 เมื่ออาคารสำนักงานก่อสร้างเสร็จ การให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพราะมีห้องทำงานของเจ้าหน้าที่เพียงพอ

            ถึงอย่างไรการบริหารงานตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งกุลา ซึ่งงบประมาณเรามีน้อย ค่อยเป็นค่อยไป ปีงบประมาณ 2558 ผมได้ทำโครงการของบประมาณจากองค์กรภายนอกหลายโครงการ เช่น โครงการขุดลอกลำน้ำเตย โครงการขุดลอกลำพลับพลา โครงการขุดลอกคลองบ้านโนนสว่าง เป็นเงินหลายร้อยล้านบาท โครงการที่ขอไปและได้แน่นนอนแล้ว คือ โครงการขุดลอกฮ่องแฮ่ตอนบนบ้านโนนสว่าง 3 ล้านกว่าบาทและโครงการสร้างอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่บ้านโนนม่วง 3 ล้านกว่าบาท 2 โครงการนี้เป็นเงินงบประมาณจำนวน 6 ล้านบาทเศษ ได้จาก สปก.
            กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งกุลา จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกุลาจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

  ดังวิสัยทัศน์ว่า

"บริหารงานโปร่งใส  ภายไต้หลักธรรมาภิบาล

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  นำประชาชนให้อยู่ดีมีสุข"

 

 

 

(นายเทียน   เตยหล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา

 

 
ผู้ประกาศ : นายเทียน เตยหล้า
ประกาศวันที่ : 2014-11-10
 
นายเทียน เตยหล้า
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา
 
จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.77.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 903,721

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-039835  Fax : 043-039835
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.